Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Blink Catering Concepts, gevestigd te Amsterdam. Versie 1.2, d.d. 13 mei 2017.

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Blink Catering Concepts: Blink Catering Concepts B.V., gevestigd te James Bradleystraat 32, 1086ZM, Amsterdam, KvK 58522298, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer.
  • Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Blink Catering Concepts een overeenkomst aangaat of aan wie Blink Catering Concepts een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van Blink Catering Concepts. Het door de wederpartij zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Blink Catering Concepts ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.

3. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

4. Toepasselijkheid van enige door de wederpartij gehanteerde algemene leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeenkomen.

5. Indien Blink Catering Concepts gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist laat dit onverlet het recht van Blink Catering Concepts om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat Blink Catering Concepts de voorwaarden soepel toe past geeft de wederpartij geen enkel recht.

6. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

8. Blink Catering Concepts behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 30 dagen. Iedere offerte is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren en op de specificaties zoals de wederpartij die heeft vastgesteld.

2. Blink Catering Concepts kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De overeenkomst tussen Blink Catering Concepts en de wederpartij komt uitsluitend tot stand op het moment dat de door de wederpartij voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Blink Catering Concepts is ontvangen en geaccepteerd of vanaf het moment dat Blink Catering Concepts met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

4. Partijen zijn uitdrukkelijk niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 3. Omschrijving van de werkzaamheden

1. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte en/of de opdrachtbevestiging aangegeven beschrijving van de werkzaamheden, benevens door alle wijzigingen c.q. aanvullingen die naderhand door Blink Catering Concepts schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

2. Bijkomende werkzaamheden of aanvullende opdrachten worden in overleg uitgevoerd en separaat aan de wederpartij in rekening gebracht. Dergelijke werkzaamheden kunnen het overeengekomen of het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden. De wederpartij aanvaardt een dergelijke vertraging op voorhand.

Artikel 4. Prijzen en betaling

1. De door Blink Catering Concepts opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege.

2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsbepalende factor wijziging ondergaat, is Blink Catering Concepts gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

3. Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet van Blink Catering Concepts verwacht kan worden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium, en zulks niet toerekenbaar is aan Blink Catering Concepts, is Blink Catering Concepts bevoegd de factuur te verhogen.

4. Blink Catering Concepts werkt met zelfstandige kleine ondernemers en we vragen een aanbetaling van 50% van de factuur. De rest van de factuur dient 14 dagen na datum van evenement voldaan te worden.

5. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling geschiedt in euro’s (€) middels storting of overmaking op een door Blink Catering Concepts aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de wederpartij niet binnen de termijn van 7 dagen heeft betaald is Blink Catering Concepts gerechtigd, nadat hij de wederpartij ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

7. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

8. Betalingen, gedaan door de wederpartij, strekken altijd der afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Blink Catering Concepts en de verplichtingen van de wederpartij jegens Blink Catering Concepts onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst en levering

1. Alle diensten die door Blink Catering Concepts worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

2. De wederpartij zal Blink Catering Concepts steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bruikbare gegevens en materialen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien wederpartij dergelijke gegevens en materialen niet tijdig aan Blink Catering Concepts verschaft heeft Blink Catering Concepts het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Wederpartij is zowel verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de materialen, gegevens, beslissingen en wijzigingen daarop, als de juistheid en volledigheid daarvan.

4. De termijn waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd is een richttermijn en nimmer een fatale termijn.

5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Als goedkeuring wordt beschouwd een dergelijke melding of de feitelijke ingebruikname van het werk.

6. Het risico op het werk gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Het werk is dan overgedragen aan de wederpartij of aan een door de wederpartij aangewezen derde.

Artikel 6 Bevestiging

1. Onze foodtrucks zijn populair en kunnen niet worden “gereserveerd”.

2. Het boeken van onze foodtruck gaat dit op basis van beschikbaarheid. Pas als Blink Catering Concepts de beschikbaarheid heeft bevestigd kan de boeking geaccepteerd worden.

Artikel 7 Extra kosten

1. Kosten bij annulering: binnen 21 dagen 25% van het orderbedrag, binnen 14 dagen 50% en binnen 7 dagen het volledige orderbedrag.

2. Indien de wijziging van het aantal gasten meer dan 10% afwijkt van het in de in de factuur vermelde aantal behoudt Blink Catering Concepts het recht de in deze overeenkomst vermelde prijzen per persoon bij te stellen.

3. Bijkomende parkeerkosten of andere onvoorziene kosten die te worden gemaakt om op locatie de werkzaamheden volgens afspraak te voltooien worden doorberekend op basis van nacalculatie.

4. Kosten voor schoonmaak en of afvalverwerking zijn op kosten van de opdrachtgever.

Artikel 7 Vergunningen & ontheffingen

1. Eventuele vergunningen en ontheffingen (milieu zone of eventvergunning) dienen aangevraagd te worden door de opdrachtgever.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

1. De wederpartij is gehouden Blink Catering Concepts te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, welke ten laste mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen Blink Catering Concepts.

2. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding met betrekking tot auteursrecht of merken uit het geleverde te verwijderen.

Artikel 9. Overmacht

1. Blink Catering Concepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Blink Catering Concepts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Blink Catering Concepts tot aan dat moment te voldoen. Blink Catering Concepts is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende  oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Blink Catering Concepts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blink Catering Concepts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Blink Catering Concepts of van derden daaronder begrepen. Blink Catering Concepts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Blink Catering Concepts zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 10. Annulering, opschorting en ontbinding

1. Overeenkomsten kunnen uitsluitend geannuleerd worden met instemming van Blink Catering Concepts en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.

2. Een wederpartij kan een overeenkomst annuleren, voordat Blink Catering Concepts begonnen is met de uitvoering ervan, als de wederpartij de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd en gemaakte kosten.

3. Indien de wederpartij een opdracht met toestemming van Blink Catering Concepts annuleert terwijl Blink Catering Concepts al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de wederpartij gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden, te vermeerderen met alle door de annulering ontstane schade.

4. Indien de wederpartij de opdracht annuleert is hij voorts verplicht Blink Catering Concepts te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

5. Blink Catering Concepts heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surseance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de wederpartij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of zijn huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Blink Catering Concepts zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.

6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

7. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Blink Catering Concepts ingeval van toerekenbare tekortkoming van de wederpartij met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat wederpartij te kort zal schieten in zijn betalingsverplichting, of indien hem omstandigheden bekend worden waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer van Blink Catering Concepts verlangd kan worden het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dit ter keus van Blink Catering Concepts. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de wederpartij.

8. De opzegging van leaseovereenkomsten is geregeld in artikel 19 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien Blink Catering Concepts aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Blink Catering Concepts gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Blink Catering Concepts en/of haar ongeschikte(n).

2. Blink Catering Concepts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Blink Catering Concepts is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte niet-tijdige, onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Voor zover Blink Catering Concepts bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Blink Catering Concepts op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Blink Catering Concepts of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Blink Catering Concepts.

4. Blink Catering Concepts aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het door hem geleverde op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor het ontwikkeld of bestemd is, of indien het door hem geleverde door wederpartij of door derden wordt gewijzigd of aangevuld.

5. Blink Catering Concepts is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Blink Catering Concepts in de nakoming van enige op hem rustende wezenlijke verplichting jegens de wederpartij. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten die wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Blink Catering Concepts aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;

b) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Blink Catering Concepts meldt, waarbij Blink Catering Concepts in de gelegenheid moet worden gesteld om de schade vast te kunnen stellen en/of om de omvang van de schade te kunnen beperken.

6. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade zoals gederfde omzet en winst, of schade als gevolg van overmacht is Blink Catering Concepts in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Blink Catering Concepts of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7. Indien de aansprakelijkheid van Blink Catering Concepts voor schade van wederpartij moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Blink Catering Concepts wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Blink Catering Concepts niet tot uitkering van enige vergoeding overgaat is de aansprakelijkheid van Blink Catering Concepts beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden zal de totale vergoeding van schade gelijk gesteld worden op het totaal van de vergoedingen bedongen voor die zes maanden, met een maximum van € 1000,00 per incident of reeks van incidenten.

8. De in lid 7 gestelde maximum bedragen komen te vervallen indien de schade onmiskenbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van Blink Catering Concepts.

9. De wederpartij vrijwaart Blink Catering Concepts tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst, inclusief de in verband daarmede door Blink Catering Concepts te maken kosten.

Artikel 12. Klachten

1. De wederpartij is verplicht het werk en het geleverde onmiddellijk na voltooiing van het werk tijdens de gezamenlijke oplevering op zichtbare gebreken te controleren. In het geval van zichtbare gebreken worden deze opgenomen in een door beide partijen te ondertekenen opleverrapport. Behoudens deze eventuele opleverpunten wordt het werk of het geleverde geacht te zijn aanvaard.

2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen twee maanden na voltooiing van het werk of na oplevering, schriftelijk en gemotiveerd aan Blink Catering Concepts worden vermeld, bij gebreke waarvan het werk of het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

3. Indien een klacht naar oordeel van Blink Catering Concepts gegrond is zal Blink Catering Concepts de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de wederpartij aan Blink Catering Concepts kan aantonen dat dit voor hem zinloos is geworden. In zulks geval, of indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden feitelijk onmogelijk is geworden, zullen partijen in overleg treden omtrent de gevolgen hiervan. In ieder geval zal Blink Catering Concepts slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

Artikel 13. Overige condities

  • Blink Catering Concepts gaat uit van buitenevenementen. Wanneer de foodtruck binnen staat moet dit nadrukkelijk worden vermeld.
  • Bij slecht weer dient de opdrachtgever voor tenten/alternatieven te zorgen.
  • De geboekte foodtruck is minimaal een uur voor en na het event aanwezig voor op- en afbouw.
  • Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende ruimte en/of een parkeerplaats op eigen terrein voor de geboekte foodtruck gedurende de gehele periode van opbouw tot en met de afbouw. Bijkomende parkeerkosten worden doorberekend op basis van nacalculatie.
  • Eventuele vergunningen (milieuzone of eventvergunning) dienen aangevraagd te worden door de opdrachtgever.
  • Kosten voor schoonmaak en of afvalverwerking zijn op kosten van de opdrachtgever.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1. Op alle overeenkomsten tussen Blink Catering Concepts en wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Alle geschillen tussen Blink Catering Concepts en de wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.